De mooie chaos van stagiair zijn en het belang ervan

English below!

Stagiair zijn is een waardevolle ervaring waar iedereen van kan profiteren bij het starten van hun professionele carrière of in het algemeen als ze hun vaardigheden willen verbeteren. Door achter de schermen van een bedrijf te kijken en interne inzichten te krijgen, krijgt een persoon een idee van hoe het daadwerkelijke werkgebied eruitziet. Dus, nu je tot hier bent gekomen, blijf lezen om te zien hoe het is om bij Apollo te werken.

Hoe is het om in een notendop stagiair te zijn?

Stagiair zijn wordt vaak gezien als een ondergewaardeerde positie. Te weten komen hoe een bedrijf wordt gerund, alle achter de schermen, het afhandelen van projecten en de professionele communicatie. Dit alles terwijl je nog steeds relatief minder verantwoordelijkheid hebt over de uiteindelijke beslissingen. Plus, je hebt extra tijd om kennis, soft skills en plezier op te doen. Klinkt goed, toch?

Als dat je nog niet heeft overtuigd, laat me doorgaan. Waar beginnen we? Je krijgt praktijkervaring. Je krijgt de kans om van professionals in het veld hier bij Apollo te leren en nieuwe tools te leren kennen. Je kunt ze later gebruiken om je toekomstige collega’s te imponeren. Zo krijg je de kans om aan projecten te werken die je professionele portfolio kunnen verbeteren en nog veel meer. Dit is wat voor mij bij Apollo opvalt en ik vind het leuk dat we de vrijheid en kans hebben om te groeien.

Advies van een (senior) stagiair aan een (junior) stagiair:

Oké, nu komen we bij het echte werk – wat nog meer de voordelen zijn van stagiair zijn bij Apollo zijn de daadwerkelijke soft skills die je verwerft. Laat me hier wat meer over uitweiden. Ten eerste – vraag om feedback. Een gratis advies van een senior stagiair hier (met al drie stages op zak) – vraag altijd om feedback en wees proactief. Reflecteer op de constructieve feedback en zet het om in je kracht. Bonuspunt – als je een idee hebt, kom dan altijd met een kleine schets van de stappen die genomen moeten worden en bereid die al voor. Het toont professionaliteit en een mooie proactieve werkattitude. En ten slotte, wees uitgesproken en druk je mening uit. Het is altijd waardevol en je weet nooit welk geweldig idee eruit kan komen. Twijfel niet aan jezelf. Begrepen!

Belang van de werksfeer:

Wat je ook mag denken, de sfeer doet er wel degelijk toe. Het geluk hebben in een open en stimulerende werksfeer te zijn, is een groot pluspunt. Waarom? Omdat het je beter motiveert en bemoedigend is. En inderdaad, dat is iets waar Apollo trots op kan zijn. Maandelijkse teambijeenkomsten, samen spelen tijdens lunchpauzes, de vrijheid om zelfs te rolschaatsen op kantoor (schuldig), vrijheid van meningsuiting en inclusiviteit. Dat zijn slechts enkele van de geweldige werkkenmerken bij Apollo en ik heb onze unieke werkplek nog niet eens genoemd – de Anna Stede Kerk in Breda. Cool, hè?

Testimonials van mijn collega’s:

Nou, nu ik mijn mening heb gedeeld, is het tijd om je wat extra perspectieven van mijn mede-stagiaire collega’s te geven. Ik geef het woord aan:

Isabel:

“Ik geniet echt van mijn stage bij Apollo. Ik vind de mix van stagiaires en medewerkers van verschillende achtergronden interessant; het maakt de werkplek boeiend. Wat geweldig is, is dat ik op mijn eigen tempo kan leren, om hulp kan vragen wanneer ik het nodig heb, en ook problemen zelf kan oplossen.”

Student Game & Software Development

Mickey:

“Dit is mijn allereerste stage, ik vind het bedrijf en de omgeving echt leuk en het feit dat iedereen hier vriendelijk en ruimdenkend is en ik altijd hulp of feedback kan krijgen wanneer ik dat nodig heb. Een van de belangrijkste dingen bij Apollo is de vrijheid die ik heb in mijn werkuren, wat voor mij uiterst belangrijk is.”

Student Webontwikkeling & Ontwerp

Genelle:

“Mijn tijd bij Apollo Journey is tot nu toe geweldig. Wanneer ik hulp nodig heb met iets, kan ik iemand vragen en ze zijn blij om te helpen. De omgeving op kantoor is ongelooflijk vriendelijk.”

Student ICT Engineering

Patrick:

“Apollo Journey heeft een geweldige sfeer, de werknemers en stagiaires zijn altijd in voor een lach. Je kunt in je eigen tempo leren en werken en er zijn altijd collega’s klaar om te helpen, ze geven geen antwoorden maar eerder een richting zodat je nog meer kunt leren.”

Student Game & Software Development

Om af te sluiten:

Samengevat, als je je aan het einde van je stage klaar voelt voor de ‘echte’ professionele wereld, oftewel in staat bent om je eigen werk onafhankelijk te beheren, heb je je taken als stagiair met succes volbracht. Natuurlijk is dat nogal subjectief, maar je begrijpt wat ik bedoel. 😛

Als je je afvraagt waar je je professionele ervaring moet beginnen – solliciteer nu hier en sluit je aan bij ons leuke team!

 

The beautiful mess of being an intern and its importance 

Being an intern is a valuable experience everyone can benefit from when kicking off their professional career or in general if they want to enhance their skill set. Getting to see the behind-the-scenes of a company and internal insights gives a person an idea of what the actual working field looks like. So, now that you have made it to here, keep on reading to see what it is like working at Apollo and to get to learn about all the tea (or lack of such).

 

What is it like being an intern in a nutshell?

Being an intern is often quite an overlooked position. Getting to know how a company is being run, all the behind-the-scenes, the handling of projects and the professional communication.  All that at the same time while you still have comparatively lower responsibility over final decisions. Plus, have the extra time to pick up knowledge, soft skills and fun. Sounds good, toch?

If that did not convince you yet, let me continue. From where do we start? You get hands-on experience. You get the chance to learn from professionals in the field here at Apollo and learn some new tools.  You can later use them to impress your future colleagues. Thus, you get the opportunity to work on projects that can enhance your professional portfolio and so much more.  This is what stands out for me at Apollo and I like that we have the freedom and opportunity to grow.

 

Advice from a (senior) intern to a (junior) intern:

Okay, now we get to the real stuff – what’s more to the benefits of being an intern at Apollo is the actual soft skills you acquire. Let me elaborate a bit more on this. First things first – asking for feedback. One free piece of advice from a senior intern speaking here (with three internships in the pocket already) – always ask for feedback and be proactive. Reflect on the constructive feedback and turn it into your strength. Bonus point –  when you have an idea, always come up with a small draft of the steps that need to be taken and have it already prepared. It demonstrates professionalism and a nice proactive work attitude. And lastly, be outspoken, and express your opinion. It is always valuable and you never know what great idea can come out of it. Don’t doubt yourself. Gotcha’! 

 

Importance of the work atmosphere:

No matter what you might think, the atmosphere does matter. Having the luck to be in an open and nurturing work atmosphere is a great plus. Why? Because it motivates you better and it is encouraging. And indeed, that’s something that Apollo can be proud of.  Monthly team gatherings, playing together during lunch breaks, the freedom to even rollerskate at the office (guilty), freedom of speech, and inclusivity. Those are only a few of the great work features at Apollo and I haven’t even mentioned our unique working spot – the Anna Stede Church in Breda. Cool, isn’t it?

 

My fellow colleagues’ ‘testimonials’:

Well, now that I shared my opinion, it’s time to give you some additional perspectives of my fellow intern colleagues. Giving the floor to:

Isabel:

‘’I’m really enjoying my internship at Apollo. I like the mix of interns and employees from different backgrounds; it makes the workplace interesting. What’s great is that I can learn at my own speed, ask for help when I need it, and also solve problems on my own.”

  • Game & Software Developer student

Mickey: 

‘’This being my first ever internship, I really like the company and the environment and the fact that everybody working here is friendly and open-minded and I can always get help or feedback whenever I need. One of the most important things at Apollo is the freedom that I have in my working hours, which for me is extremely important.”

  • Web Development & Design student

Genelle: 

‘’My time at Apollo Journey has been great so far. Whenever I need help with anything, I can ask someone and they are happy to help. The environment in the office is incredibly friendly.”

  • ICT Engineering student

Patrick: 

‘’Apollo Journey has a great atmosphere, the employees and interns are always in for a laugh. You can learn and work at your own pace and there are always colleagues ready to help, they don’t give answers but rather a direction so you are able to learn even more.”

  • Game & Software Developer student

To wrap it up:

In a nutshell, if you find yourself ready for the ‘real’ professional world at the end of your internship, aka being able to independently manage your own work, you have successfully completed your duties as an intern. Of course, that is quite subjective, but you get the point. 😛

If you were wondering where to kick off your professional experience- apply now here and join our fun team!