English below!

VR neemt de overhand en draagt tegenwoordig positief bij aan de ontwikkeling van technologie en meeslepende trainingen.

Dit is waar wij, van Apollo Journey, binnenkomen. Wij bouwen ideeën in de vorm van virtual reality (VR). Bij Apollo Journey creëren we niet alleen VR-applicaties. Onze passie ligt in het combineren van augmented reality (AR), extended reality (XR) en virtual reality (VR) om oplossingen te bouwen die niet alleen innovatief maar ook impactvol zijn. En dat is wat ons onderscheidt van de massa. Letterlijk en figuurlijk.

Ons team is enthousiast over het samenvoegen van deze innovatieve technologieën met intuïtief ontwerp. Het resultaat? Een reeks producten die de manier waarop professionals trainen, leren en groeien verandert.

In dit artikel verkennen we hoe onze meeslepende simulaties een nieuwe standaard zetten in high-tech training, VR-leren, integratie van serious games en meer.

 

Begrip van de Kern VR-technologie | In-House Tech

VR-basisprincipes
Om te beginnen, willen we het hebben over de kracht en toepassing van Virtual Reality (VR). Het is een gesimuleerde ervaring die vergelijkbaar kan zijn met of totaal verschillend van de echte wereld. Wat betreft het softwareaspect, wordt gespecialiseerde software gebruikt om virtuele omgevingen te creëren en te draaien. Deze software kan variëren van 3D tot complexe werelden met interactieve elementen. Daarnaast is het ook toepasbaar in veel velden – gaming & entertainment, onderwijs & training, zakenwereld, gezondheidszorg, architectuur & vastgoed.

In-house Tech
Momenteel werkt Apollo Journey met Unity. Als het gaat om toepassingen in virtual reality (VR), vooral voor het doel van training, educatie of simulaties, zijn de voordelen talrijk. Beginnend van cross-platform compatibiliteit, een krachtige 3D-engine met hoge ondersteuning voor graphics, animaties en gedetailleerde omgevingen. Unity heeft een flexibele scripttaal en is in staat om projecten van verschillende groottes te hanteren, van kleine prototypen tot grootschalige toepassingen. Al deze functies maken het een uitstekende keuze voor het creëren van effectieve, boeiende en hoogwaardige VR-ervaringen.

 

Achter de Schermen – De Expertise van Ons Team

Om meer te weten te komen over de whats en hows, deelden enkele van onze experts waardevolle inzichten achter het proces.

Ontmoet Onze Lead Technisch Artiest en Ontwikkelaar – Steven Jupijn

Dus, Steven, hoe zou je jouw positie en expertisegebied beschrijven?

Met bijna twee decennia ervaring, begon onze Lead Technisch Artiest en Ontwikkelaar zijn reis als kind met een passie voor 3D-software en een ambitieuze droom om een Matrix-vervolg te maken. Hoewel die specifieke droom niet is gerealiseerd, legden zijn vroege avonturen in het automatiseren van processen de basis voor een dynamische carrière in VR-ontwikkeling. Als technisch artiest omvat de rol een delicate balans tussen artistieke visie en technische prestaties. Dit omvat het optimaliseren van visuele middelen zoals gebouwen, voertuigen en effecten voor de beste look en prestaties op onze doelhardware. De rol is centraal in het creëren van een samenhangende en meeslepende VR-ervaring, als brug tussen ontwikkelaars en artiesten.

En hoe zou je het proces van ideeënvorming en samenwerking in het bedrijf definiëren?

De ontwikkeling van onze VR-trainingsoplossingen begint met een kritische vraag: Wat is het doel van de training? Erkennend dat VR geen one-size-fits-all medium is, zorgen we ervoor dat het het juiste hulpmiddel is voor de beoogde training. Ons proces omvat het opsplitsen van de training in essentiële elementen – van protocol en spiergeheugen tot ruimtelijk bewustzijn. Regelmatige teamvergaderingen en open discussies helpen ons gefocust te blijven op deze fundamenten.

Hoe blijf je up-to-date met de lopende innovaties en trends?

Innovatief blijven in de snel evoluerende VR-industrie vereist een veelzijdige aanpak. We zijn voortdurend afgestemd op industrienieuws, klantenfeedback en activiteiten van concurrenten. De VR-markt, zowel niche als nieuw, vereist verkenning en innovatie. Een van onze belangrijkste uitdagingen en prestaties is het introduceren van VR bij nieuwkomers op een manier die boeiend, leuk en frustratievrij is.

Ontmoet Onze Senior Ontwikkelaar – Jeroen Van Pienbroek

Jeroen, hoe zou je jouw positie en expertisegebied beschrijven?

Als Senior Ontwikkelaar houdt mijn rol in dat ik de technische kant van onze VR-projecten overzie. Ik assisteer bij het implementeren van complexe code en werk aan een breed scala van toepassingen op platforms zoals Android, iOS, PC, AR en VR. Mijn expertise ligt in het navigeren door deze gevarieerde digitale landschappen en ervoor zorgen dat onze toepassingen niet alleen functioneel maar ook cutting-edge zijn.

En hoe zou je het proces van ideeënvorming en samenwerking in het bedrijf definiëren?

In het algemeen heeft iedere persoon de specifieke expertise die we nodig hebben om VR-ervaringen te ontwikkelen. Sommigen werken meer aan de technische/programmeerzijde terwijl anderen zich concentreren op de gebruikerservaring, visuele/kunstzijde of projectmanagement. Aangezien de meeste van onze VR-trainingen multiplayer-ervaringen zijn, moeten we testen met meerdere mensen, hoewel we tijdens het ontwikkelen van een nieuwe functie eerst proberen het werkend te krijgen in single-player en daarna verifiëren met meerdere spelers. Het ontwikkelen van VR-toepassingen is een beetje anders dan normale apps. Zo heb je bijvoorbeeld veel meer vrijheid in controllerbewegingen omdat ze de fysieke beweging van de speler volgen.

Hoe blijf je up-to-date met de lopende innovaties en trends?

We proberen de laatste technologische ontwikkelingen in de wereld bij te houden en investeren ook tijd in R&D om die nieuwe technologieën te testen. Op deze manier weten we wat we wel en niet kunnen doen met een specifiek type technologie, zodat we bestaande en potentiële klanten kunnen adviseren over de mogelijkheden.

 

Serious Gaming en VR

Serious Gaming Gedefinieerd
Serious gaming verwijst naar het gebruik van videogametechnologie voor doeleinden anders dan entertainment. In de context van professionele training kan de rol worden gevonden in vaardigheidsontwikkeling, veilige leeromgeving, gegevensverzameling. Niet alleen die, maar ook in scenarioverkenning, remote training en nog veel meer. Zoals eerder vermeld, kan de toepassing ervan worden toegepast in de gezondheidszorg (het trainen van medische professionals door simulaties van chirurgische procedures of patiëntinteracties). Daarnaast in militair-tactische training, strategieontwikkeling en gevechtssimulaties. Veel zakelijke organisaties profiteren ook door serious gaming in VR op te nemen – bedrijfsstrategie, projectmanagement en klantenservicetraining. Ook onderwijs – het verbeteren van het traditionele onderwijs.

Integratie met VR

Het combineren van serious gaming met Virtual Reality (VR) creëert een zeer effectieve trainingsomgeving door de krachten van beide te benutten. Hoe zou je dat vragen?

Door actief leren en verhoogde retentie te bieden, hands-on ervaring en leren door te doen. Er is een verhoogde onderdompeling en realisme, VR biedt een driedimensionale, meeslepende omgeving, waardoor de serious game-scenario’s realistischer en boeiender worden. Gebruikers zijn niet alleen toeschouwers, maar worden binnen de spelomgeving geplaatst. Levensechte omgevingen en scenario’s in VR helpen bij het beter overbrengen van de in het spel geleerde vaardigheden naar echte situaties. VR spreekt verschillende leerstijlen aan, gebruikmakend van visuele, auditieve en kinesthetische aanwijzingen. Naast technische vaardigheden kunnen VR-serious games ook worden gebruikt voor training in communicatie, teamwork en besluitvorming.

 

Uitdagingen en overwegingen bij VR-training

Zoals bij elk ander hulpmiddel, heeft ook VR te maken met uitdagingen. Bijvoorbeeld, hoogwaardige VR vereist krachtige hardware. Problemen zoals bewegingsziekte of oogspanning kunnen mogelijk optreden, afhankelijk van de tolerantie en gevoeligheid van de persoon. Last but not least, er zijn inhoudsbeperkingen en daarom is er een constante behoefte om meer diverse en hoogwaardige inhoud te creëren om het gebruik van VR uit te breiden.

 

Toekomst van Virtual Reality

Opkomende trends

Zoals bij elke andere snelgroeiende technologie, is VR niet anders. Veel trends komen naar voren, zo niet jaarlijks, dan wel om de paar maanden, met name op het gebied van training, onderwijs en professionele ontwikkeling. Hier zijn een paar belangrijke trends:

 • VR-hardware wordt kosteneffectiever en gebruiksvriendelijker, en breidt zich uit voorbij high-end gebruikers naar kleinere bedrijven en onderwijsinstellingen.
 • Vooruitgang in grafische mogelijkheden versterkt nog meer levensechte omgevingen.
 • AI wordt gebruikt om VR-ervaringen te personaliseren, scenario’s en feedback aan te passen aan de prestaties en leerstijl van de gebruiker.
 • Er is een groeiend gebruik van serious gaming voor vaardigheidsontwikkeling in velden zoals gezondheidszorg, techniek en management.
 • VR wordt steeds vaker gebruikt voor training in soft skills zoals leiderschap, communicatie en empathie, vaak via gesimuleerde sociale interacties.

Samenvatting:

Terwijl we de evolutie van VR zien, waardoor het toegankelijker wordt en geïntegreerd in verschillende sectoren, blijft Apollo Journey grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden verkennen. Om te verbeteren!

Neem contact met ons op en laten we samen het potentieel van VR verkennen!

 

 


 

 

VR is taking over and contributing positively to the development of technology and immersive training nowadays.

This is where, we, at Apollo Journey come in. Building ideas in the shape of virtual reality (VR). At Apollo Journey, we don’t just create VR applications. Our passion lies in combining augmented reality (AR), extended reality (XR), and virtual reality (VR) to build solutions that aren’t just innovative but also impactful. And this is what makes us stand out in the crowd. Literally and metaphorically.

Our team is keen on merging these innovative technologies with intuitive design. The result? A suite of products that are changing the way professionals train, learn, and grow.

In this article, we will explore how our immersive simulations are setting a new standard in high-tech training, VR learning, serious game integration and more. Stay with us to get to read about all the ‘’how’s’’ and ‘’what’s’’.

 

Understanding the Core VR Technology I In-House Tech

VR Basics
To start off, a little bit about the power and application of Virtual Reality (VR). It is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world. When it comes to the software aspect, specialized one is used to create and run virtual environments. This software can range from 3D to complex worlds with interactive elements. VR can be either head or motion-tracked. Not only that but it is also applicable in many fields – gaming & entertainment, education & training, business, healthcare, architecture & real estate.

In-house Tech
Currently, Аpollo Journey operates with Unity. When it comes to applications in virtual reality (VR), especially for the purpose of training, education or simulations, the advantages are numerous. Starting from cross-platform compatibility, a powerful 3D engine with high support for graphics, animations and detailed environments. What’s more, Unity has a flexible script language and is capable of handling projects of varying sizes from small prototypes to large-scale applications. All these features make it an excellent choice for creating effective, engaging and high-quality VR experiences.

 

Behind the Scenes – Our Team’s Expertise

To get to know more about the whats and hows, some of our experts shared some behind-the-process valuable insights.

 

Meet Our Lead Technical Artist and Developer – Steven Jupijn

 • So, Steven how would you describe your position and field of expertise?

  With nearly two decades of experience, our Lead Technical Artist and Developer started his journey as a child with a passion for 3D software and an ambitious dream to create a Matrix sequel. Though that specific dream didn’t materialize, his early adventures in automating processes laid the foundation for a dynamic career in VR development. As a technical artist, the role involves a delicate balance between artistic vision and technical performance. This includes optimizing visual assets like buildings, vehicles, and effects for the best look and performance on our target hardware. Bridging the gap between developers and artists, the role is central to creating a cohesive and immersive VR experience.
 • And how would you define the crafting process of ideas and collaboration in the company?

The development of our VR training solutions begins with a critical question: What is the objective of the training? Recognizing that VR isn’t a one-size-fits-all medium, we ensure it’s the right tool for the intended training. Our process involves breaking down the training into essential elements – from protocol and muscle memory to spatial awareness. Regular team meetings and open discussions help us stay focused on these fundamentals.

 • How do you keep up-to-date with the ongoing innovations and trends?

Staying innovative in the rapidly evolving VR industry requires a multifaceted approach. We’re constantly tuned into industry news, client feedback, and competitor activities. The VR market, being both niche and new, demands exploration and innovation. One of our significant challenges and achievements has been introducing VR to newcomers in a way that is engaging, fun, and frustration-free.

Meet Our Senior Developer – Jeroen Van Pienbroek

 • Jeroen, how would you describe your position and field of expertise?

  As the Senior Developer, my role involves overseeing the technical side of our VR projects. I assist in implementing complex code and work on a wide range of applications across platforms like Android, iOS, PC, AR, and VR. My expertise lies in navigating these varied digital landscapes and ensuring our applications are not just functional but also cutting-edge.
 • And how would you define the crafting process of ideas and collaboration in the company?

  In general, each person has the specific expertise that we need to develop VR experiences. Some are working more on the technical/programming side while others focus on the user experience, visual/art side or project management. Since most of our VR training are multiplayer experiences we need to test with multiple people, although while developing a new feature we first try to get it working in single-player and after that verify it with multiple players. Developing VR applications is a bit different than normal apps. For example, you have a lot more freedom in controller movements because they track the physical movement of the player.
 •  How do you keep up-to-date with the ongoing innovations and trends?

  We try to keep track of the latest technological developments in the world and also invest time in R&D to test those new technologies. This way we know what we can and cannot do with a specific type of technology, so we can advise existing and potential clients about the possibilities.

Serious Gaming and VR

Serious Gaming Defined
Serious gaming refers to the use of video game technology for purposes other than entertainment.  In the context of professional training, its role can be found in skill development, safe learning environment, data collection. Not only those but also in scenario exploration, remote training and many more. As mentioned earlier, its application can be applied in healthcare (training medical professionals through simulations of surgical procedures or patient interactions). Additionally, in military-tactical training, strategy development, and combat simulations. Many corporate organizations benefit as well by incorporating serious gaming in VR – business strategy, project management, and customer service training. Also education – enhancing the traditional teaching.

Integration with VR
Combining serious gaming with Virtual Reality (VR) creates a highly effective training environment by leveraging the strengths of both. How would you ask?

By providing active learning and increased retention, hands-on experience and learning by doing. There is enhanced immersion and realism, VR provides a three-dimensional, immersive environment, making the serious game scenarios more realistic and engaging. Users are not just observing but are placed within the game environment. Lifelike environments and scenarios in VR help in better transferring the skills learned in the game to real-world situations. VR appeals to various learning styles, using visual, auditory, and kinesthetic cues. Beyond technical skills, VR serious games can be used for training in communication, teamwork, and decision-making.

 

Challenges and Considerations in VR Training

As with any other tool, VR is also facing challenges. For instance, high-quality VR requires powerful hardware, which can be quite pricey. Issues such as motion sickness or eye strain could possibly appear depending on the person’s tolerance and sensitivity. Last but not least, there are content limitations and therefore there is a constant need to create more diverse and high-quality content to expand the usage of VR.

 

Future of Virtual Reality 

Emerging Trends
As with any other rapidly growing technology, VR is not being different. Many trends are emerging if not yearly, every few months, particularly in training, education, and professional development. Here are a few key trends:

> VR hardware is becoming more cost-effective and user-friendly, broadening beyond high-end users to smaller businesses and educational institutions.

> Advances in graphics enhance even more lifelike environments.

> AI is being used to personalize VR experiences, adapting scenarios and feedback to the user’s performance and learning style.

> There’s a growing use of serious gaming for skills development in fields like healthcare, engineering, and management.

> VR is increasingly used for training in soft skills like leadership, communication, and empathy, often through simulated social interactions.

 

Wrap-up:

As we witness VR’s evolution, making it more accessible and integrated across various sectors, Apollo Journey is continually pushing boundaries and exploring new possibilities. To improve!

Connect with us and let’s explore the potential of VR together!