Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Apollo Journey (hierna: Apollo): de onderneming, die zich richt op het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en die is gevestigd te Breda en is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 69204896;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Apollo een overeenkomst aangaat, aan Apollo een opdracht verstrekt of aan wie Apollo een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 • Het Product: het eindproduct dat Apollo ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelt;
 • Werkzaamheden: alle door Apollo voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
 • Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Apollo, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging;
 • Specialist: de specialist die in dienst- of in opdracht van Apollo werkzaamheden verricht;
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Apollo producten of diensten van welke aard dan ook levert aan Opdrachtgever, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst tot Opdracht en deze Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst van Opdracht prevaleren.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Apollo en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
 4. Apollo is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Apollo kan gebruik maken van offertes en aanbiedingen, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld.
 2. Alle offertes van Apollo zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Apollo heeft bereikt. De aanvaarding komt tot stand door een schriftelijk akkoord op de door Apollo uitgebrachte offerte, of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht.
 2. Door de aanvaarding verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.
 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod/de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 1 bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Apollo aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. Uitsluitend Apollo geldt tegenover de Opdrachtgever als contractuele wederpartij.
 5. Apollo behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 6. Apollo is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Apollo zijn bevestigd.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

 1. Apollo heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke overeenkomst (bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe functies of het implementeren van technische innovatie).
 2. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal Apollo Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Het voortgezet gebruik van de dienst na implementatie van de wijzigingen heeft in dat geval te gelden als aanvaarding van de wijzigingen.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Apollo een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst door Opdrachtgever weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

 1. Indien en voor zover dit naar inzicht van Apollo noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Apollo het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Apollo hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Apollo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Apollo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Apollo zijn verstrekt, heeft Apollo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Apollo aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Apollo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Apollo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Apollo kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door Apollo of door Apollo ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Apollo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en (indien tussentijds gefactureerd) betaald.
 6. Een door Apollo opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.
 7. Indien Apollo het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Duur van de Opdracht en opzegging

 1. De Overeenkomst tussen Apollo en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode of project), tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze niet tussentijds worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie/oplevering van Het Product, heeft Apollo recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Apollo zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte en geplande werkzaamheden tot en met 2 maanden vooruit.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Apollo, zal Apollo in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Apollo extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 – Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Apollo, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden verrichte werkzaamheden maandelijks achteraf bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien Apollo met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Apollo niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Bovendien mag Apollo het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Apollo, dat in redelijkheid niet van Apollo mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Apollo zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Apollo zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Apollo is te allen tijde gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Apollo opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s. Jegens particulieren zijn de prijzen uitgedrukt inclusief omzetbelasting (btw) en jegens zakelijke Opdrachtgevers exclusief omzetbelasting.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de wijze zoals door Apollo voorgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de kosten en vergoedingen, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en zal pas daarna strekken tot betaling van de hoofdsom van de openstaande vorderingen.
 4. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Apollo daartoe aanleiding geeft, kan Apollo verlangen dat Opdrachtgever ten gunste van Apollo adequate zekerheid stelt tot nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht, bij gebreke waarvan Apollo de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten tot Opdrachtgever naar het oordeel van Apollo aan deze verplichting heeft voldaan.
 5. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Apollo om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten,
 6. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van Apollo om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Apollo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde, behoudt Apollo zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Apollo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat Apollo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Apollo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Apollo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Niets uit deze voorwaarden, dan wel een overeenkomst kan worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendom ten aanzien van Software, gebruikte logo’s, (beeld-) merken, ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij Apollo en zal ook bij Apollo blijven berusten.
 2. Opdrachtgever zal in beginsel dan ook nooit rechthebbende worden van de broncode en de technische documentatie die ten grondslag ligt aan Het Product. Deze broncode en bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie blijft in beginsel altijd eigendom van Apollo.
 3. Opdrachtgever kan aan Apollo een verzoek doen tot verkrijging van de broncode. Apollo zal hier dan een afzonderlijke offerte maken.
 4. Apollo is gerechtigd het woord en/of beeldmerk van Opdrachtgever zonder vooroverleg met Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van publicitaire aard waaronder mede begrepen maar niet uitsluitend advertenties, reclamecampagnes en Internet. Apollo is voorts gerechtigd het opgeleverde Product te gebruiken in haar portfolio en op haar website. Door het aangaan van de overeenkomst en daarmee het aanvaarden van deze voorwaarden, verleent Opdrachtgever daar op voorhand toestemming voor. Apollo is hiervoor geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 12 – Support en onderhoud

 1. Bij het aangaan van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om, in aanvulling op de Overeenkomst, een Service License Agreement (SLA) aan te gaan. Hiervoor zal Apollo op verzoek van Opdrachtgever een afzonderlijke offerte uitbrengen.
 2. De voorwaarden in deze SLA zijn leidend voor de kwaliteit, garantie en het onderhoud van de dienst.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest geen SLA af te sluiten, bestaat geen aanspraak op support en onderhoud.
 4. Apollo is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan het Product, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
  1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
  7. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met Apollo.) blijven lopen binnen Apollo of het internet;
  8. het verspreiden van computervirussen.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan het Product te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Apollo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst, Apollo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Apollo het recht iedere overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 3. Indien er gerede twijfel bij Apollo bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Apollo bevoegd het leveren van producten uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Apollo voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.
 4. Voorts is Apollo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Apollo kan worden gevergd.
 5. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Apollo geleden schade.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Apollo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever of Bezoeker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Apollo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Apollo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (o.a. internetstoringen, storingen bij de betaaldienst, systeemcrash, hacken, cyberaanval, niet nakoming door Leverancier et cetera).
 3. Apollo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Apollo haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Apollo heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt.
 6. Voor zover Apollo ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Apollo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen als dat er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Apollo is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van een overmacht situatie zoals in het voorgaande bedoeld.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Apollo nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op Apollo enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Apollo beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Apollo wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Apollo beperkt tot een bedrag van maximaal driemaal de vergoeding zonder omzetbelasting die de Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht(en), waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Apollo meer dan € 500.000 bedragen. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 3. De werking van Het Product is mede afhankelijk van technische apparatuur en infrastructuren afkomstig van (derden)leveranciers, zoals internetverbindingen en hosting, die buiten de invloedsfeer van Apollo vallen. Apollo is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van betreffende technische apparatuur en bedoelde infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in Het Product, noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Apollo voor alle aanspraken van derden op schade als gevolg van een dergelijke storing of mankement.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door fouten in de door hem aangeleverde bescheiden zoals onder andere tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Indien de Opdrachtgever tijdens de te verrichte werkzaamheden gebruik wenst te maken van derden (door hem aangewezen hulppersonen, nevenaannemers en diens hulppersonen) is hij aansprakelijk voor het niet of onkundig nakomen van hetgeen bepaald in de offerte, aanbieding of overeenkomst. Ook is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan de te verrichte werkzaamheden welke te wijten is aan onrechtmatige daden van voornoemde personen;
 5. Opdrachtgever vrijwaart Apollo van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Apollo zouden kunnen doen gelden. Opdrachtgever vrijwaart Apollo bovendien van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever is gebruikt of geleverd en dat mede bestond uit door Apollo geleverde/geïnstalleerde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 16 – Klachten

 1. Bij oplevering van Het Product zendt Apollo een akkoordverklaring mee. Door ondertekening van deze akkoordverklaring verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de oplevering en geen klachten te hebben over Het Product. Indien Opdrachtgever de akkoordverklaring na verloop van een periode van 30 dagen na oplevering nog altijd niet getekend retour heeft gestuurd aan Apollo, wordt hij ook geacht akkoord te zijn met de oplevering en geen klachten te hebben.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Apollo, via het e-mailadres info@apollojourney.com. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apollo in staat is adequaat te reageren.
 3. Na verloop van de termijnen in lid 1 en 2 genoemd vervalt elke aansprakelijkheid van Apollo terzake.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, o.a. welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klacht of voor ontbinding van de overeenkomst.
 6. Bewijs van de gegrondheid van de klacht ligt bij Opdrachtgever.
 7. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Apollo de mogelijkheid om het gebrek in het product/de dienst te herstellen.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Apollo die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Apollo als zodanig is aangeduid.
 3. Opdrachtgever zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Apollo die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Apollo ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 5. Opdrachtgever is ten aanzien van de door Apollo in het kader van de Overeenkomst verstrekte (persoons) gegevens gehouden de wettelijke bepalingen rond privacybescherming na te leven.

Artikel 18 – Overname Specialist

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Specialist die in dienst van of in opdracht van Apollo werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht, werkzaamheden voor zich te laten verrichten anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 2. Het verbod uit lid 1 geldt gedurende de overeenkomst, alsook gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Apollo zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt nadat Apollo hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Opdrachtgever, onverminderd de eventuele overige rechten die Apollo toekomen waaronder begrepen het recht tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 19 – Onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Apollo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Apollo verstrekte offertes en/of met Apollo gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.
 3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Apollo. Apollo is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.